Srpski English

UPUSTVO ZA IZRADU POSTERA

Preporuke i saveti :

Poster je alat vizuelne komunikacije kojim prezentujete svoj rad. Vaš je cilj da napravite najbolji poster na svetu kako bi sebe i svoj rad uspešno predstavili.
Dobar poster će vam pomoći da započnete razgovor sa kolegama na kongresu ili stručnom skupu i objaviti svetu vaše istraživanje ili iskustvene spoznaje.

Dobar poster

ima jasnu poruku,

vizuelno je privlačan i

lako se čita s 1-2 m udaljenosti.

Mnogi posteri pate od nedostatka jasnog cilja i zaključka, premalog teksta, loše grafike i loše organizacije.

A izlaganje putem postera danas je postalo jako popularno,korisno i poželjno na kongresima i stručnim skupovima.

Šta pretpostavlja pojam postera, kako se prezentuje na posteru i kojim principima izrade podleže svaki poster kako bi opravdao ime i zadovoljio kriterijume posterske prezentacije?

Poster je reč koja dolazi iz engleskog jezika i znači: oglas, plakat .

S obzirom da poster ipak nije plakat u klasičnom smislu, a nije ni oglas,

objava ili proglas, trebalo bi odrediti šta je zapravo poster i koji su elementi

ključni pri njegovoj izradi.

Poster je noviji medijum prezentacije sadržaja koji se sve češće koristi na stručnim i naučnim skupovima , konferencijama i simpozijima i na taj način omogućuje velikom broju učesnika da predstave vlastiti rad ili rad institucije za koju rade.

Poster je grafički prikaz određenog rada, on mora sažeto ispričati priču ili pokazati priču rečju i slikom a uz to privući pažnju.

Ako je poster urađen kvalitetno iz njega može nastati kvalitetan stručni ili naučni članak.

ZAŠTO su poželjne poster prezentacije ili izlaganje na posterima?

- štedi vreme na stručnim skupovima

- mogućnost velikog broja izlaganja putem postera

- iskoristivost prostora i prilagodljivost svakom prostoru

- on budi interesovanje i pažnju pa mu se možemo vraćati ponovo

- omogućuje dužu koncentraciju zainteresovanog na odabranu temu

- pokreće diskusiju i raspravu s mogućnošću razmene ideja i stavova

- KADA odabrati poster prezentaciju ?

- uvek kada organizator predvidi poster prezentaciju

- kod ograničenog vremena i velikog broja učesnika na skupu

- kad želimo predstaviti timski rad, rezultate radionice, istraživanja,našeg iskustva u stručnom radu i sl.

- poster mora da odgovori na temu koju daje organizator skupa, a vi svojim naslovom, a kasnije i sadržajem nastojite što preciznije da na nju odgovorite

KAKO izraditi poster ?

U izradi postera može nas poneti mašta i kreativnost, ali poster ipak podleže određenim pravilima, koja može doneti sam organizator skupa ili su to opšta pravila, odnosno poželjni postupci u izradi postera.

Posteri koje najčešće sami izrađujemo moraju privući učesnike na konferencijama,simpozijumima ili stručnim skupovima i zadovoljiti uslove koje postavljaju organizatori konferencije ili uslove koje traži javni istup.

Poster se najčešće izrađuje u POWERPOINT programu zato što je jednostavan za korištenje. Mogu se još koristiti PHOTOSHOP, COREL DRAW i sl.

OPŠTA PRAVILA ZA IZRADU POSTERA OBUHVATAJU :

v veličina postera: određuje organizator obično u rasponu od 100x 80 cm pa do 120x180 cm

v veličina slova : naslov 80 tačaka ( font 80 ), podnaslov 34 - 38 tačaka, tekst 18 – 24 tačke

v celine : najviše 12 – 15 redaka teksta, količina teksta od 300-500 reči(zavisi od veličine postera)

v font slova : Times New Roman, Bookman i Helvetica

v izbegavati senčanje, podcrtavanje i mešanje različitih tipova slova

v za isticanje teksta dovoljno je koristiti veća ili podebljana slova

v poželjna je čitljivost na udaljenosti najmanje 1 do 2 metra

v u estetskom oblikovanju postera treba voditi računa o upotrebi boja , jer ako se koristi na pravi način , boja može značajno doprineti atraktivnosti postera

v ograničite se na upotrebu 2-3 boje, koristite kontrastne boje zbog čitljivosti, a tekst i grafikone postavite na pozadinu u boji

v margine: beline i praznine su razmaci između delova i celina , daju mogućnost vizuelne pauze koja olakšava shvatanje smisla i ideja

v dobra forma pretpostavlja dobru organizaciju sadržaja na posteru

v materijal mora biti izložen logičnim redosledom, ako je potrebno redosled celina se može označiti brojkama ili strelicama

v najbolje je koristiti vertikalne stupce, jer čitanje ne zahteva fizičko pomeranje za posmatranje postera

v dobar poster je razumljiv, a razumljivost se meri lakoćom toka ideja od jedne ka drugoj, a ona je zavisna od načina izlaganja

v prostorna organizacija je ono što će privući 95% publike, jer vreme utrošeno na traženje redosleda ideja je izgubljeno vreme za shvatanje samog sadržaja

v istraživanja su pokazala da se najvažniji utisak o posteru stiču u prvih 11 sekundi gledanja, a najpre se obično čita naslov i ime autora, pa ih zato treba i posebno istaknuti

v uz poster je dobro naznačiti vreme kada će autor biti na raspolaganju za razgovor o temi koju predstavlja

v uz poster je poželjno izraditi i popratne materijale, letke, umnožiti sažetak ili materijale u kojima ćete izložiti bitne elemente vašeg istraživanja, a koje učesnici mogu poneti

v ukoliko ne prikazujete rezultate istraživanja, onda jasno iznesite svoju poruku i osvojite posmatrače

v i konačno, ne smete biti razočarani ako se učesnici ne zaustave na razgovor sa vama, jer dobro napravljen poster daje dovoljan broj

informacija i tema za razmišljanje

SADRŽAJ POSTERA

Ø gotovo svaki sadržaj je pogodan za poster prezentaciju

Ø količina i odabir podataka određuje se prema publici kojoj je namenjen

Ø poster ne sme sadržavati celi referat , tema se predstavlja naznakama, sa što manje celih rečenica, s jasnim porukama

Ø na posteru se ne može izneti sve o temi i zato su glavni delovi postera: naslov, sažetak, uvod, metode, rezultati, zaključci i literatura

Ø naslov treba biti privlačan, jednostavan, čitljiv s 2 metra

Ø autori: obvezna sva imena i prezimena autora i ustanova iz koje dolaze, može i logotip ustanove

Ø u sažetku izneti šta se istraživalo i kako, izdvojiti i izneti rezultate

Ø u uvodu naglasiti pitanja koja su postavljena u istraživanju

Ø naznačiti osnovne istraživačke metode i postupke

Ø u iznošenju rezultata koristiti grafičke prikaze (tablice, grafikone, slike), i uz njih obavezne legende radi lakšeg snalaženja

Ø zaključci moraju biti kratki i jasni, i istaknuto ono do čega ste došli, zašto je to važno, i poređenje s postojećim rezultatima i teorijom, kao i smerovi daljih istraživanja

Ø na kraju navedite izvore koje ste koristili tokom istraživanja i rada

Da biste napravili kvalitetan poster treba : odgovoriti na stručni izazov koji vam nudi zadata tema, slediti trag vlastite ideje, upotrebiti svu inventivnost koja vas povezuje s temom i hrabro pristupite razvoju i uobličavanju ideje.

Priredile:

Radmila Nešić,predsednica Saveza

Dušanka Dobrašinovič,predsednica Naučno stručnog odbora