Srpski English

Delatnost Saveza se odvija kroz oganizovanje KE(kontinuirane edukacije)I organizacije naučno-stručnih skupova:


 • kongresi na svake 4 godine
 • konferencije
 • savetovanja
 • simpozijumi zdravstvenih radnika (majski i oktobarski susreti)
 • edukativni seminari
 • workshop radionice
 • kursevi
 • studijska putovanja

Savez učestvuje u donošenju nacionalnih edukativnih programa usmerenih na zaštitu posebnih grupa stanovništva: invalida, mentalno retardiranih, dece i omladine, starih, majki i ovorođenčadi, trudnica i dr.

Učestvuje u izradi i donošenju metodologije rada u zdravstvenim oblastima za sve specijalizovane discipline, kao i standarda i normativa, koje predlaže Ministarstvu zdravlja, Vladi...

Organizuje škole za specijalizovano stručno usavršavanje zdravstvenih radnika naročito sestara (pedijatrija, hematologija, nefrologija, patronaža i sl).

Prati i proučava probleme za stručno usavršavanje zdravstvenih radnika, predlaže adekvatna rešenja i zakonske regulative.

Predstavlja sestre Srbije širom sveta, kao nacionalni prestavnik sestara NNA, naše zemlje.

IZDAVAČKA DELATNOST

 • kongresi na svake 4 godine
 • bilten maj 2002.

  Izdanje za maj 2002.

  bilten maj 2002.

  Izdanje za juli/avgust 2002.

 • konferencije
 • savetovanja
 • simpozijumi zdravstvenih radnika (majski i oktobarski susreti)
 • edukativni seminari
 • workshop radionice
 • kursevi
 • studijska putovanja

SAVEZ KOORDINIRA:

 • Poslove vezane za tržište rada i zapošljavanje zdravstvenih radnika u zemlji i inostranstvu
 • Izdaje i overava potvrde o članstvu u Savezu i neophodnu dokumentaciju vezanu za zapošljavanje svojih članova u inostranstvu
 • Zastupa svoje članove (ako zatraže) pred organima i drugim licima radi ostvarenja njihovih zakonskih prava

SAVEZ SARAĐUJE SA:

 • školama i fakultetima za obrazovanje zdravstvenih kadrova
 • državnim organima i institucijama
 • zdravstvenim organizacijama
 • sličnim stručnim asocijacijama u zemlji i inostranstvu
 • sarađuje sa Komorom medicinskih sestara i zdravstvenih tehničara Srbije
 • sindikatima
 • Komorom medicinskih sestara i zdravstvenih tehničara Srbije
 • Crvenim krstom
 • Svetskom zdravstvenom organizacijom
 • UNICEF-om
 • ICN-om (Međunarodno veće sestara)
 • Humanitarnim organizacijama i udruženjima